Algemene voorwaarden doneren

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

CLN Producties, gevestigd te Diepenbeek Strobandersplein 2 bus 21 3590 Diepenbeek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0845.213.161, hierna te noemen: opererend onder het merk solidariteit.live.

Telefoon: 0032 476245510

Bereikbaarheid: email: clement@solidariteit.live of info@solidariteit.live

Positie CLN Producties:

Opereert onder het merk solidariteit.live als tussenpersoon bij het innen van donaties voor een goed of sociaal doel, bestemd en aangeleverd door initiatiefnemers.

Artikel 1. Definities (alfabetisch).

1.  Actie: livestream met daaraan gekoppeld een donatieformulier voor het innen van donaties ten gunste van een goed doel of sociaal doel.       

2.  Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

3.  Donatie: een door de gevende partij geschonken geldbedrag aan een actie uitgevoerd door CLN Producties (solidariteit.live) ten voordele van derden (initiatiefnemers van actie).

4.  Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan CLN Producties (solidariteit.live).

5.  Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van solidariteit.live, een donatie doet aan CLN Producties.

6.  Initiatiefnemers: Natuurlijke personen die in naam van een comité, vereniging, organisatie of bedrijf het initiatief nemen om een actie te organiseren waarvan de inkomsten bestemd zijn voor een goed of sociaal doel.

7.  Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website solidariteit.live .

8.  Ontvangende partij: CLN Producties die op basis van een overeenkomst (derden) met de initiatiefnemers een donatie ontvangt in naam van de initiatiefnemers.

9.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ontvangende partij CLN Producties in naam van de initiatiefnemers en de gevende partij.

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij – in het kader van een door CLN Producties georganiseerd systeem voor communiceren en doneren–  voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van de elektronische techniek voor communicatie op afstand.

11  Overeenkomst derden: een overeenkomst afgesloten tussen CLN Producties en de initiatiefnemers of de natuurlijke personen die de initiatiefnemers vertegenwoordigen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

1.  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan CLN Producties.

2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

3.  CLN Producties behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij (CLN Producties).

 

 1. Online donaties worden geïnd door Koalect onder het merk solidariteit.live ten voordele van een goed of sociaal doel aangebracht door CLN Producties en haar partner de initiatiefnemers onder voorwaarden bepaald in Overeenkomst Derden.
 2. CLN Producties is vrij om de online donaties rechtstreeks over te maken aan de aangeduide rechthebbende partij, zonder tussenkomst van de initiatiefnemers, indien de overeenkomst met derden tijdens de actie door de initiatiefnemers wordt geschonden.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat min aftrek van de afgesproken procentuele kosten – bepaald in overeenkomst derden- integraal over naar de initiatiefnemers.
 4. CLN Producties acht zich van alle verplichtingen ontheven wanneer het gedoneerde bedrag volgens afspraak op de bankrekening van de initiatiefnemers is bijgeschreven.
 5. Aansprakelijkheid: CLN Producties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart CLN Producties voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij via Koalect onder toezicht van CLN Producties.

 

Artikel 4. Rechten gevende partij.

1.  De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@solidariteit.live of clement@solidariteit.live

 

Artikel 5. Plichten CLN Producties.

1.  CLN Producties draagt de verantwoordelijkheid  om de totale som van de ontvangen bedragen- min aftrek van de overeengekomen kosten, bepaald volgens overeenkomst  derden- over te maken op de rekening van de initiatiefnemers 10 dagen na het beëindiging van de actie.

2.  CLN Producties neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. CLN Producties aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van  Koalect, de organisatie die instaat voor het innen van de donaties.

3.  Alle personen die namens CLN Producties bevoegd zijn kennis te nemen van de persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. 

 

 

Artikel 6. Plichten gevende partij.

 

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. De gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder(s) of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn identiteitsgegevens in het donatieformulier om te beschikken over alle rechten..
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. CLN Producties doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

 

Artikel 7: Verwerking persoonsgegevens.

 

 1. CLN Producties verwerkt de door de gevende partij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld (AVG).
 2. De persoonsgegevens opgegeven bij het doneren worden door CLN Producties niet verwerkt ten behoeve van marketingactiviteiten, wel voor het afwikkelen van de donaties volgens de afspraken in de overeenkomst derden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens van de donateurs worden ook niet overgemaakt aan de initiatiefnemers of zij die deze vertegenwoordigen.
 3. De gevende partij kan enkel inschrijven op de nieuwsbrief (newsletter) van solidariteit.live. Het opgeven van het mailadres bij doneren zal niet automatisch leiden tot het inschrijven op de nieuwsbrief (newsletter).
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door CLN Producties geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van mailgegevens op het ontvangen van de nieuwsbrief (newsletter). CLN Producties heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de vragende partij te verzoeken.

 

 

Artikel 8. Cookies.

1.   CLN Producties maakt gebruik van cookies op delen van haar website, maar niet op het deel waar de donaties worden behandeld. Deze verantwoordelijkheid slaat niet op Koalect, die een eigen cookiebeleid respecteert. 

 

 

Artikel 9. Slotbepalingen.

 

 1. De rechtbank Hasselt (België) is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen CLN Producties en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van het kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Hasselt eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 2. Partijen verklaren dat op hun onderlinge verhouding en eventuele geschillen het Belgisch recht van toepassing is.